Stoptober

Stoppen met roken is een hot item en oktober is daar dé perfecte maand voor. Stoptober!  Daar wil Stichting vrienden van Kaber ook dit jaar weer graag aan meewerken.

Wil jij ook….

 • schone longen,
 • meer energie,
 • een mooiere huid,
 • een frisse adem,
 • meer geld over houden,
 • kleren die lekker ruiken,
 • een betere conditie,
 • beter werkende smaakpapillen?

Kom dan in oktober 2018 langs voor een EMDR sessie (RDI protocol) voor maar € 32,50 ! (normaal € 65,-)

Omdat het diep op je brein inwerkt hebben de meeste mensen aan 1 sessie genoeg! Wij gunnen iedereen schone longen en een betere conditie. Afijn, de voordelen van stoppen weet je al wel. Wat houd je nog tegen? Stop met roken en meld je hier aan.

Stoptober

Stoppen met roken heeft altijd zin, ook voor een korte tijd en zeker voor altijd :). Al na 20 minuten zijn er effecten merkbaar in je lichaam.

 • Na 20 minuten: De bloeddruk en hartslag daalt.
 • Na 24 uur: Je longen beginnen aan de grote schoonmaak. Je hoest waarschijnlijk slijm op. Alle koolmonoxide is al uit je lichaam
 • Na 48 uur: Alle nicotine is uit je lichaam. Je ruikt en proeft al wat beter.
 • Na 72 uur: Je hebt meer energie. Ademen gaat makkelijker.
 • Na 2-12 weken: De longfunctie en bloedsomloop is verbeterd.
 • Na 1 maand: Je conditie is beter geworden en je beweegt gemakkelijker. Als je een rokershoestje had verdwijnt dit.
 • Na 1 jaar: Je risico op hart- en vaatziekten is inmiddels gehalveerd. Je risico op allerlei andere ziekten neemt de komende jaren steeds verder af.
 • Na 5-15 jaar: Het risico op een beroerte is gelijk aan dat van een niet-roker.
 • Na 10 jaar: Het verhoogde risico op longkanker is gehalveerd en het risico op andere kankersoorten verminderd.
 • Na 15 jaar: Het risico op hart- en vaatziekten is gelijk aan dat van een niet-roker.

Bron: www.rokeninfo.nl/publiek/info-over-stoppen

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Door Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers, senior jurist en consultant Gezondheidsrecht DAS

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Deel 2: Beslissing verplichte
zorg en rol van familie

De Wet Bopz wordt over enige tijd vervangen door de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg. Het wetsvoorstel is op 14 februari 2017 aangenomen door de Tweede
Kamer. Een belangrijk verschil met de Wet BOPZ is dat de zogenaamde verplichte zorg
straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden.
Verplichte zorg is zorg die ondanks verzet van de betrokkene en/of diens vertegenwoordiger
kan (en alleen mag) worden verleend op grond van een (machtiging tot voortzetting van de)
crisismaatregel, een zorgmachtiging, een beslissing tot tijdelijke vrijheidsontneming
voorafgaand aan een crisismaatregel of een beslissing tot tijdelijke verplichte zorg in een
noodsituatie.

Een crisismaatregel
Alleen de burgemeester van de gemeente waar een persoon zich bevindt, mag een
*crisismaatregel nemen.  Dat mag als er onmiddellijk dreigend ernstig nadeel is. Onder
‘ernstig nadeel’ wordt verstaan: “het bestaan van of het aanzienlijk risico op:

a.
levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of
financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, ernstig verstoorde
ontwikkeling voor of van betrokkene of een ander,

b. bedreiging van de veiligheid van
betrokkene al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt,

c. de situatie dat
betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproep of

d. de situatie dat de
algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.”

Ook moet een vermoeden bestaan dat het gedrag als gevolg van een psychische stoornis dit
dreigend ernstig nadeel veroorzaakt. Verwacht wordt dat met de crisismaatregel het ernstig
nadeel kan worden weggenomen. De crisissituatie moet wel zo ernstig zijn dat de procedure
voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. Er moet vanzelfsprekend ook verzet
tegen de zorg zijn door de betrokkene en/of diens vertegenwoordiger. Naasten van de
betrokkene hebben geen formele rol bij de totstandkoming van de crisismaatregel.
De volgende naasten ontvangen wel een kopie van een beslissing van de rechter op een
verzoek tot een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel: de vertegenwoordiger, de
ouders van een minderjarige betrokkene, de echtgenoot, geregistreerde partner, degene met
wie een samenlevingscontract is gesloten, levensgezel of degene die betrokkene verzorgt.

Een zorgmachtiging
Iedereen kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders over een
persoon die in die gemeente verblijft, als degene van mening is dat er aanleiding is voor
verplichte zorg. Het college doet een aanvraag bij de Officier van Justitie, die vervolgens een
verzoekschrift bij de rechtbank indient. Het is een rechter die uiteindelijk beslist.
Voordat de OvJ een verzoekschrift indient, wijst hij een geneesheer-directeur van een
zorgorganisatie aan die onderzoek moet doen. In deze fase kan een verzoekschrift worden
vermeden als de betrokkene of diens vertegenwoordiger te kennen geeft met familie of
naasten zelf een plan van aanpak te willen opstellen om verplichte zorg te voorkomen. Als dit
niet voldoende wordt gevonden, dan kan de betrokkene samen met de familie een zorgkaart
opstellen. In een zorgkaart worden de voorkeuren van de betrokkene voor zorg vastgelegd.
Daar moet zo veel als mogelijk is rekening mee worden gehouden.
Vervolgens wordt een zorgplan opgesteld. Dit gebeurt door een zogenaamde
zorgverantwoordelijke. Er is in het parlement veel discussie geweest over welke
zorgverleners ‘zorgverantwoordelijke’ mogen zijn. Uiteindelijk is besloten dat dat in ieder
geval BIG-geregistreerden moeten zijn. Mogelijk wordt de kring later nog verder beperkt.
De zorgverantwoordelijke is verplicht voor aan het vaststellen van het zorgplan te overleggen
met de voor de continuïteit van zorg relevante familie en naasten en bij de betrokkene
betrokken zorgverleners. Het zorgplan wordt via de geneesheer-directeur aan de OvJ
gezonden die vervolgens beslist of er daadwerkelijk een verzoekschrift wordt ingediend. De
rechter beslist uiteindelijk op het verzoek. Dezelfde familieleden als bij de crisismaatregel
ontvangen een kopie van het besluit.

Beëindiging verplichte zorg
In het besluit tot verplichte zorg wordt de termijn aangegeven. Als de geneesheer-directeur
besluit om de verplichte zorg eerder te beëindigen, dan kan hij daaraan voorwaarden aan
verbinden. Zo’n voorwaarde kan inhouden dat de betrokkene zich onder toezicht stelt van
een zorgverlener hem hulp en steun verleent bij het naleven van de voorwaarden en
beperkingen. Die deze zorgverlener is, is niet wettelijk omschreven en dus niet beperkt.

Een crisismaatregel is een door de burgemeester opgelegde maatregel om verplichte zorg te
verlenen. Zie voor het begrip verplichte zorg deel 1 van deze kroniek.

Hulphond

Door Karin Elshout -van Gaal hulphond

Zo heel af en toe steunt Stichting vrienden van Kaber een ander goed doel. Vandaag is zo’n dag. Ik was op het winkelcentrum om een boodschapje te halen en daar stonden 2 vrijwilligers van Stichting Hulphond Nederland en ik besloot dat dit een mooi doel is om te ondersteunen.

Stichting hulphond Nederland leidt 4 soorten hulphonden op: