Archetypen

Door Karin van Gaal

Een tijd geleden heb ik het spel Heilige contracten, de Reis van Caroline Myss ontdekt. Zij gaat ervan uit dat we allemaal geboren worden met een heilig contract, een afspraak om bepaalde lessen te leren en wijsheid te vergaren in dit leven. Zij ontwikkelde een nieuwe theorie van archetypen gebaseerd op het werk van Jung, Plato en verschillende eigentijdse denkers. Dat spel zette me aan het denken en al gaandeweg besloot ik om een stukje te bloggen over de archetypen van Carl Gustav Jung (1875-1961).

Jung werkte aanvankelijk met collega psychoanalyticus Sigmund Freud en koos later zijn eigen weg omdat hij het met een aantal opvattingen van Freud oneens was. Hoewel Jung’s theorieën vaak minder worden besproken dan de psychodynamische benadering van Freud, hebben zijn ideeën een invloed waarvan de gevolgen vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn.

Archetypen

Archetypen zijn onbewuste, universele ideeënpatronen. Zoals instincten de dieren aanzetten tot automatisch gedrag, zo worden mensen door de archetypen gedreven tot een automatisch gedachten- en gevoelspatroon. Archetypen hebben vaak meerdere verschijningsvormen. Mythologie, sprookjes en goden en godinnen zijn verbeeldingen van archetypen. Jung beschouwt archetypen als verbeeldingen van universele menselijke thema’s. Ze zijn een welkom hulpmiddel voor het begrijpen van individuele en collectieve symbolen. Jung schrijft ook dat het archetype an sich niet bestaat. Het is een soort blauwdruk uit het collectief onderbewuste, die al naar gelang tijd, plaats en cultuur verschillend wordt ingevuld maar toch steeds herkenbaar blijft.

Vijf belangrijke archetypen volgens Jung

 1. De Persona: het masker wat een mens aan de buitenwereld toont, vaak om een goede indruk te maken en om de sociale omgang te versoepelen. In dat opzicht vormt de persona de grondslag van het sociale leven van de mens, en helpt hem beter te overleven. Het is mogelijk dat een persoon meer dan één masker draagt. Al die maskers samen vormen de Persona.
 2. De Schaduw: de duistere kant van het onbewuste. Het is dat deel van ons ware Zelf dat we ontkennen en liever niet toelaten in ons bewustzijn, daarin zitten onze zwakten en tekortkomingen. Het is echter een deel van onszelf dat er altijd zal zijn. Het wil voortdurend erkend worden en mee doen aan het leven. Wellicht zit de grootste dualiteit in ons bestaan opgesloten in de termen als ‘Licht’ en ‘Donker’, in termen als ‘de Zonnekant’ en ‘de Schaduwkant’. Willen we naar eenheid? Of willen we slechts één deel van de realiteit zien?
 3. De Anima (vrouwelijk deel van de psyche): dit is bij beide geslachten aanwezig, maar vormt voor mannen de onbewuste tegenpool. Anima is een van de archetypen uit het collectief onbewuste, dat deel van de innerlijke psyche dat met de vrouwelijke zijde van de man overeenkomt.
 4. De Animus (mannelijk deel van de psyche): dit is bij beide geslachten aanwezig, maar vormt bij vrouwen de onbewuste tegenpool. Anima is een van de archetypen uit het collectief onbewuste, dat deel van de innerlijke psyche dat met de mannelijke zijde van een vrouw overeenkomt. Bij een evenwichtige persoonlijkheid mogen beide delen van de psyche, animus en anima er vrijelijk zijn, in het bewustzijn en in het gedrag. Door opvoeding -en/of omgeving wordt het ene echter soms ontwikkeld en het andere veel minder.
 5. Het Zelf: de totale persoonlijkheid. Volgens Jung bestaan er twee centra van de persoonlijkheid:
  1. Het Ik is het centrum van de bewuste identiteit.
  2. Het Zelf is het centrum is van de totaal-persoonlijkheid, het is het centrale regulerende archetype van de gehele psyche, het bestuurlijke en ontwikkelingscentrum van zowel het bewuste als van het onbewuste deel. Het Zelf, als centrum van de psyche, is autonoom, wat betekent dat het buiten tijd en ruimte bestaat, het is de bron van onze dromen. Het ego ontstaat uit het archetype Zelf. Het ego wordt gevormd in de eerste levenshelft (tot ca. 35 jaar).

Enkele voorbeelden van verschijningsvormen

Familie archetypes
De vader: sterk, krachtig, regelen
De moeder: voeding, verzorgen, kalmeren
Het kind: geboorte, begin, redding

Verhaal archetypes
De held: redder, kampioen
Het meisje: zuiverheid, verlangen
De wijze oude man: kennis, begeleiding
De magiër: mysterieus, krachtig
De aarde: moeder natuur
De heks of tovenares: gevaarlijk
De bedrieger: bedriegen, verborgen

Dierlijke archetypes
De trouwe hond: onvoorwaardelijke loyaliteit
De blijvende paard: nooit opgeven
De sluwe kat: eigen belang

 

Geld is energie

Door Karin van Gaal

Geld speelt vaak een belangrijke rol in ons leven. Hoe we met geld omgaan geeft weer hoe we in het leven staan. Thema’s zoals de balans tussen ‘geven’ en ‘ontvangen’ en de mate van eigenwaarde die we onszelf toekennen, spelen hierbij een grote rol. Geld is namelijk sowieso een beloning voor inzet, tijd en energie.

Door jouw inzet, tijd en energie op waarde te schatten kun je daar ook dat ‘waardevolle’ geld voor ontvangen. Door de inzet, tijd en energie van de ander op waarde te schatten kun je ook dat ‘waardevolle’ geld uitgeven. Gezond geld is geld dat circuleert. Je kunt pas rijkdom ontvangen als je iedereen rijkdom gunt. Iedereen! Geld ontvangen, geld ergens voor vragen gaat alleen slagen als je geld kunt uitgeven en als je de ander ook jouw geld gunt.

Ik heb een paar vragen om eens over na te denken:

Welk gevoel geeft geld jou?
Heb je gelijk weerstand als je aan geld denkt?
Heeft geld een negatieve lading( gekregen)?
Kun je geld zien als de beloning voor jouw inzet?
Kun je geld uitgeven als beloning voor de inzet van een ander?
Vind je alles (te) duur?
Durf je te geloven in overvloed?
Denk je in tekorten?
Geld is energie

 

Geniet ervan, deel het, ontvang het, geef het, laat het stromen en focus op overvloed voor iedereen.

Supervisie

Door Karin van Gaal

Intervisie is een vorm van methodische deskundigheidsbevordering waarbij coaches samen nadenken over vraagstukken en knelpunten uit hun eigen werksituatie. Het delen van ervaring brengt kennis en is een stap naar leren, veranderen en ontwikkelen. Een intervisiegroep heeft vaak een vast aantal deelnemers en er worden vooraf afspraken gemaakt over de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Binnen een intervisiegroep is geen sprake van hiërarchie.

Supervisie

Supervisie is een individueel gesprek/leertraject onder leiding van een supervisor waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk als therapeut/counselor/coach. Er wordt gereflecteerd op de werkstijl waarbij op zoek gegaan wordt naar vaste patronen, normen en waarden die sturend zijn in het werk als coach. Supervisie betreft vaak een langer of aanhoudend proces. Supervisie beoogt integratie op 2 niveaus:

 • Integratie van denken, voelen en handelen. Een goede afstemming leidt tot optimale prestaties en geeft energie.
 • Integratie van persoon, beroep en maatschappij:
  • hoe verhoud ik mij als coach tot de eisen die mijn beroepsgroep aan mij stelt?
  • hoe verhoud ik mij tot de eisen die de maatschappij aan mijn beroepsgroep stelt?  Ook hier leidt een harmonieuze verhouding tot plezier in het werk en een goede beroepsuitoefening.

Supervisor

Je kunt bij mij terecht voor supervisie. 

Ik ga samen met jou verkennen hoe jij in -en uit contact gaat, welke dieperliggende motieven ten grondslag liggen aan jouw manier van coachen in het algemeen en in specifieke gesprekken en ik kan adviseren m.b.t. verschillende interventiemethodieken zoals NLP, systemisch coachen, TA en EMDR.  Ik kan je begeleiden om je werkervaringen zodanig te doorgronden dat het leidt tot een beter functioneren in je rol als hulpverlener. In mijn ogen is zowel intervisie als supervisie noodzakelijk voor de verdieping en professionalisering van iedere therapeut/counselor/coach.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Door Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers, senior jurist en consultant Gezondheidsrecht DAS

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Deel 2: Beslissing verplichte
zorg en rol van familie

De Wet Bopz wordt over enige tijd vervangen door de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg. Het wetsvoorstel is op 14 februari 2017 aangenomen door de Tweede
Kamer. Een belangrijk verschil met de Wet BOPZ is dat de zogenaamde verplichte zorg
straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden.
Verplichte zorg is zorg die ondanks verzet van de betrokkene en/of diens vertegenwoordiger
kan (en alleen mag) worden verleend op grond van een (machtiging tot voortzetting van de)
crisismaatregel, een zorgmachtiging, een beslissing tot tijdelijke vrijheidsontneming
voorafgaand aan een crisismaatregel of een beslissing tot tijdelijke verplichte zorg in een
noodsituatie.

Een crisismaatregel
Alleen de burgemeester van de gemeente waar een persoon zich bevindt, mag een
*crisismaatregel nemen.  Dat mag als er onmiddellijk dreigend ernstig nadeel is. Onder
‘ernstig nadeel’ wordt verstaan: “het bestaan van of het aanzienlijk risico op:

a.
levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of
financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, ernstig verstoorde
ontwikkeling voor of van betrokkene of een ander,

b. bedreiging van de veiligheid van
betrokkene al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt,

c. de situatie dat
betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproep of

d. de situatie dat de
algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.”

Ook moet een vermoeden bestaan dat het gedrag als gevolg van een psychische stoornis dit
dreigend ernstig nadeel veroorzaakt. Verwacht wordt dat met de crisismaatregel het ernstig
nadeel kan worden weggenomen. De crisissituatie moet wel zo ernstig zijn dat de procedure
voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. Er moet vanzelfsprekend ook verzet
tegen de zorg zijn door de betrokkene en/of diens vertegenwoordiger. Naasten van de
betrokkene hebben geen formele rol bij de totstandkoming van de crisismaatregel.
De volgende naasten ontvangen wel een kopie van een beslissing van de rechter op een
verzoek tot een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel: de vertegenwoordiger, de
ouders van een minderjarige betrokkene, de echtgenoot, geregistreerde partner, degene met
wie een samenlevingscontract is gesloten, levensgezel of degene die betrokkene verzorgt.

Een zorgmachtiging
Iedereen kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders over een
persoon die in die gemeente verblijft, als degene van mening is dat er aanleiding is voor
verplichte zorg. Het college doet een aanvraag bij de Officier van Justitie, die vervolgens een
verzoekschrift bij de rechtbank indient. Het is een rechter die uiteindelijk beslist.
Voordat de OvJ een verzoekschrift indient, wijst hij een geneesheer-directeur van een
zorgorganisatie aan die onderzoek moet doen. In deze fase kan een verzoekschrift worden
vermeden als de betrokkene of diens vertegenwoordiger te kennen geeft met familie of
naasten zelf een plan van aanpak te willen opstellen om verplichte zorg te voorkomen. Als dit
niet voldoende wordt gevonden, dan kan de betrokkene samen met de familie een zorgkaart
opstellen. In een zorgkaart worden de voorkeuren van de betrokkene voor zorg vastgelegd.
Daar moet zo veel als mogelijk is rekening mee worden gehouden.
Vervolgens wordt een zorgplan opgesteld. Dit gebeurt door een zogenaamde
zorgverantwoordelijke. Er is in het parlement veel discussie geweest over welke
zorgverleners ‘zorgverantwoordelijke’ mogen zijn. Uiteindelijk is besloten dat dat in ieder
geval BIG-geregistreerden moeten zijn. Mogelijk wordt de kring later nog verder beperkt.
De zorgverantwoordelijke is verplicht voor aan het vaststellen van het zorgplan te overleggen
met de voor de continuïteit van zorg relevante familie en naasten en bij de betrokkene
betrokken zorgverleners. Het zorgplan wordt via de geneesheer-directeur aan de OvJ
gezonden die vervolgens beslist of er daadwerkelijk een verzoekschrift wordt ingediend. De
rechter beslist uiteindelijk op het verzoek. Dezelfde familieleden als bij de crisismaatregel
ontvangen een kopie van het besluit.

Beëindiging verplichte zorg
In het besluit tot verplichte zorg wordt de termijn aangegeven. Als de geneesheer-directeur
besluit om de verplichte zorg eerder te beëindigen, dan kan hij daaraan voorwaarden aan
verbinden. Zo’n voorwaarde kan inhouden dat de betrokkene zich onder toezicht stelt van
een zorgverlener hem hulp en steun verleent bij het naleven van de voorwaarden en
beperkingen. Die deze zorgverlener is, is niet wettelijk omschreven en dus niet beperkt.

Een crisismaatregel is een door de burgemeester opgelegde maatregel om verplichte zorg te
verlenen. Zie voor het begrip verplichte zorg deel 1 van deze kroniek.

Hulphond

Door Karin Elshout -van Gaal hulphond

Zo heel af en toe steunt Stichting vrienden van Kaber een ander goed doel. Vandaag is zo’n dag. Ik was op het winkelcentrum om een boodschapje te halen en daar stonden 2 vrijwilligers van Stichting Hulphond Nederland en ik besloot dat dit een mooi doel is om te ondersteunen.

Stichting hulphond Nederland leidt 4 soorten hulphonden op:

Geluk geef je door ACTIE

Verdien een NLP Practitioner opleiding geluk geef je door actie

Een van de dingen die Stichting vrienden van Kaber in de wereld heeft gezet is de ‘Geluk geef je door’ actie waarbij je een complete NLP Practitioner opleiding kunt krijgen. De ‘Geluk geef je door’ actie is een samenwerking tussen Stichting vrienden van Kaber en de Kaber Groep.

De ‘Geluk geef je door’ actie: jij krijgt de NLP Practitioner opleiding en in ruil daarvoor schenk  je iets moois terug aan de maatschappij

Lees hier meer!